kontakt@agehub.pl

Wyślij do nas maila!

534-701-114

Czekamy na Twój kontakt!

Szkolenia cyfrowe dla osób 60+ w Twojej gminie. Nabór partnerów lokalnych i grup inicjatywnych z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

Fundacja Age Hub ogłasza nabór do programu „Aktywni 60+. Mój Smartfon”, w ramach którego w 2023 r. organizowane będą lokalne zajęcia cyfrowe z zakresu obsługi smartfona dedykowane osobom 60+.

W ramach programu Fundacja uruchomi w minimum 20 gminach mazowieckich, wiejskich i miejsko-wiejskich programy szkoleniowe dedykowane osobom 60+, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w użytkowaniu smartfonów.

Smartfony stały się obecnie głównym narzędziem użytkowania internetu, pozwalającym na aktywne rozwijanie relacji, wyszukiwanie informacji czy rozwijanie zainteresowań. Dostępne badania wskazują, że spośród osób 60+, które posiadają telefony komórkowe, już ponad 50% wykorzystuje smartfony. Niestety większość seniorów robi to w sposób mało intuicyjny, przez co nie wykorzystuje technologicznych możliwości własnego sprzętu. Efektem tego jest częściowe wykluczenie cyfrowe, które wpływa na pogłębianie wykluczenia społecznego i spadek jakości życia w stosunku do możliwego poziomu. Zjawisko to jest znacząco zauważalne zwłaszcza w grupach wiekowych seniorów 60-70 lat oraz 70-80 lat, natomiast w mniejszym stopniu zauważalne wśród tzw. „starszych starych” tj. osób w wieku 80 i więcej lat, które rzadziej korzystają z technologii cyfrowych w tym również ze smartfonów. Brak opanowania narzędzi dostępnych dzięki smartfonom, takim jak różnego rodzaju aplikacje, nie wywołuje bezpośrednio negatywnych efektów wśród użytkowników, ale ogranicza zdolności adaptacyjne seniorów do zmieniającej się, w coraz większym stopniu cyfrowej, rzeczywistości. Jedną z przyczyn jest brak specjalistycznych kursów cyfrowych z zakresu użytkowania smartfonów, zwłaszcza w małych gminach. Seniorzy wchodzący w posiadanie smartfona najczęściej nie korzystają ze stacjonarnych bądź onlineowych szkoleń (bo często nie mają gdzie skorzystać), a więc nie poznają funkcji telefonu korzystnych w ich życiu społecznym, ekonomicznym, zdrowotnym czy obywatelskim.

Celem naszego programu jest zminimalizowanie powyżej opisanego zjawiska. Dlatego też proponujemy lokalnym partnerom – instytucjom podległym Jednostkom Samorządu Terytorialnego, organizacjom pozarządowym, a także grupom inicjatywnym złożonym z seniorów, zainicjowanie w swoich gminach programu edukacji cyfrowej z zakresu korzystani ze smartfonu.

 

CO OFERUJEMY?

Przeprowadzenie w minimum 20 gminach mazowieckich kursów „Mój Smartfon”. Kursy będą miały charakter stacjonarny. Każdy kurs będzie złożony z 10 spotkań. Każde ze spotkań potrwa 2 godziny. Wszystkie kursy będą  bezpłatne dla uczestników, a ich sfinansowania podejmie się Fundacja Age Hub wykorzystująca do tego celu środki własne, sponsorskie lub publiczne granty. Kurs będzie bezpłatny dla uczestników i lokalnych współorganizatorów.

 

W JAKICH GMINACH JESTEŚMY GOTOWI ZORGANIZOWAĆ KURS?

Kurs przeprowadzimy w gminach wiejskich oraz wiejsko-miejskich, z terenu których zgłoszą się do nas instytucje lokalne deklarujące chęć współorganizacji kursu w 2023 roku. W ramach niniejszego programu nie przewidujemy organizacji kursów w gminach miejskich, ani uczestnictwa osób z gmin miejskich w kursach organizowanych poza ich miejscem zamieszkania.

 

DLA KOGO ORGANIZUJEMY KURSY?

Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie osoby 60+ zamieszkałe teren gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Nie ma górnej granicy wieku uczestników.

 

ILE OSÓB POWINNO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Liczba uczestników biorących udział w kursie z zakresu użytkowania smartfona jest wyższa niż w wypadku tradycyjnych zajęć komputerowych, gdzie optymalna grupa nie powinna być większa niż dziesięć osób. W kursach z zakresu smartfona może brać udział więcej osób, gdyż nie jest potrzebna przestrzeń na komputery i osprzęt. Ze względu na edukacyjne korzyści uczestników nie zamierzamy jednak pracować w grupach znacząco większych, gdyż większa liczba osób utrudnia bezpośrednią komunikację na linii trener-uczestnik. W naszych zajęciach komunikacja ta jest niezbędna. W każdym kursie powinno brać udział minimum 12 osób, optymalnie 15 osób. W wypadku możliwości organizacji zajęć w dużych salach i przy dużej liczbie chętnych możliwe będzie uruchomienie grup liczących do 18 osób.

 

JAKA INFRASTRUKTURA JEST NIEZBĘDNA DLA ORGANIZACJI KURSU?

Zajęcia mogą być organizowane w różnego rodzaju salach np. salach świetlicowych, klubowych, a także szkoleniowych czy dedykowanych zebraniom roboczym. Spotkania w ramach kursu mogą być prowadzone w salach lekcyjnych w szkołach (z wyjątkiem sal gdzie meble dostosowane są do dzieci i młodszej młodzieży), w przestrzeniach świetlic i klubów (łącznie z Klubami Senior+), w salach innego typu gdzie możliwe jest zestawienie stołów i krzeseł lub kanap/foteli w taki sposób by uczestnicy mogli swobodnie położyć telefon na płaskiej powierzchni lub wygodnie trzymać go w dłoniach, a jednocześnie mieć możliwość sporządzenia notatek. Preferujemy ustawienie sali w taki sposób by uczestnicy widzieli siebie nawzajem i mieli z każdego punktu łatwy dostęp wzrokowy do treści prezentacji wyświetlanych przez trenera na ekranie. Wykluczona jest organizacja spotkań w salach ciasnych, gdzie trener nie będzie mógł podejść do każdego uczestnika w łatwy sposób. Mile widziane jest zaplecze pozwalające na pozostawienie okryć wierzchnich. Niezbędny jest dostęp do łazienki. Miejsce powinno być dostosowane do potrzeb osób nie w pełni sprawnych tj. posiadać szerokie drzwi, w wypadku organizacji zajęć na wyższym parterze podjazd, w wypadku organizacji zajęć na piętrze windę.

Mile widziane jest posiadanie przez współorganizatora rzutnika, ekranu, 2-3 przedłużaczy pozwalających uczestnikom ładować smartfony w trakcie zajęć. Nie jest to jednak wymóg. W wypadku braku tych akcesoriów uzupełnimy je o własny sprzęt zdeponowany na czas kursu u współorganizatora zajęć.

Podobnie jest w kwestii dostępu do internetu poprzez sieć wi-fi. Jest to mile widziane, ale nie niezbędne. Jesteśmy w stanie udostępniać uczestnikom sieć poprzez przenośny router wi-fi.

 

JAKA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ W RAMACH KURSU I KIEDY BĘDZIE PROWADZONY?

Kolejne kursy będą uruchamiane z początkiem kolejnych miesięcy kalendarzowych po ustaleniu z lokalnym współorganizatorem. Kursy będą prowadzone od maja do grudnia 2023 r., w miesiącach optymalnych dla lokalnej grupy i lokalnego współorganizatora, w taki sposób by możliwe było zaplanowanie ich i ogłoszenie minimum miesiąc przed pierwszym spotkaniem w ramach kursu. Umożliwi to zrealizowanie lokalnej akcji naboru uczestników.

Kursy będą prowadzone 2 razy w tygodniu lub 3 razy w tygodniu, według preferencji lokalnego współorganizatora i uczestników.

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ DO NAS CHĘĆ WSPÓŁORGANIZACJI KURSU I JAKIE INFORMACJE UDOSTĘPNIĆ?

Chęć współorganizacji kursy może podjąć każda organizacja lub grupa inicjatywna z terenu danej gminy. Jako organizację rozumiemy sam Urząd Gminy, dowolną jego jednostkę podległą działającą na rzecz i w interesie seniorów, lokalne stowarzyszenia (również zwykłe) i Fundacje, parafie, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby/Domy Senior+, szkoły czy Ośrodki Pomocy Społecznej. Zapraszamy również grupy nieformalne, czyli tzw. grupy inicjatywne, złożone z minimum trzech osób chętnych do zorganizowania grupy seniorów biorących udział w kursie, które pozyskają lokalnego partnera udzielającego miejsca na prowadzenie kursu.

W razie doprowadzenia do organizacji kursu zostaną podpisane listy intencyjne o współpracy, ale jedynie z podmiotami posiadającymi osobowość prawną. Grupie inicjatywnej jesteśmy w stanie wystawić zaświadczenia poświadczające podjęcie przez nie aktywności na rzecz organizacji kursu jako działania społecznie użytecznego.

Zgłaszają chęć uczestnictwa należy wysłać maila na adres kontakt@agehub.pl do dnia 25 stycznia 2023 r. W mailu należy przedstawić:

– Nazwa podmiotu lub grupy zgłaszającej się do programu (w tym nazwę, adres, mail i telefon do osoby kontaktowej)

– Informację o liczbie osób, które według zgłaszającego mogą być realnie zainteresowanie udział w kursie (na podstawie wstępnej diagnozy czy zapytań kierowanych do osób 60+)

– Informację o liczbie osób 60+, które na ten moment chcą wziąć udział w kursie (zadeklarowały to zgłaszającemu, oczywiście niezobowiązująco)

– Gdzie (w jakiej przestrzeni) mógłby się odbyć kurs i jak wygląda sala (jej powierzchnia, wyposażenie w stoły i krzesła)

– Jaki miesiąc na organizację kursu jest dla Państwa najlepszy (minimum dwie propozycje)

Po uzyskaniu zgłoszenia oddzwonimy i zadamy kilka dodatkowych pytań, a następnie przekażemy informację o ewentualnym rozpoczęciu współpracy.

 

JAK WYGLĄDAJĄ KOSZTY KURSU?

Fundacja (ze środków własnych, sponsorskich lub pozyskanych grantów) sfinansuje koszty trenera, jego dojazdów i ewentualnych noclegów. Wkładem lokalnego współorganizatora będzie udostępnienia miejsca organizacji kursu na czas zajęć, a także zapewnienie energii elektrycznej i mediów. Dodatkowe wyposażenie technologiczne, internet wi-fi, materiały dla uczestników finansuje Fundacja. Partner lokalny ani uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów na rzecz Fundacji.

 

JAKIE SĄ KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PROGRAMU?

Kryteriami równoważnymi są dla nas:

– Oceniane przez podmiot zgłaszający potencjalne zainteresowanie kursami (Ile osób może potrzebować kursu? Ile osób może chcieć z niego skorzystać?)

– Zaplecze infrastrukturalne dla kursu (czy wystarczające?)

– Dostępność trenerów w preferowanych przez zgłaszających miesiącach

– Charakter gminy: pierwszeństwo dla gmin wiejskich oraz małych miejsko-wiejskich (poniżej 10 000 mieszkańców)

– Dostępność lub brak innych możliwości bezpłatnej edukacji cyfrowej dla osób 60+

 

Na etapie przyjmowania zgłoszeń mailowych i rozmów inicjacyjnych nie jest konieczne ustalanie dokładnych terminów i godzin spotkań czy rozpoczęcie naboru na kursy oddalone w czasie. Fundacja jest w tych zakresach bardzo elastyczna, a wszystkie ustalenia szczegółowe mają miejsce nie wcześniej niż dwa miesiące przed planowanym startem kursu.

W dowolnym momencie podmiot zgłaszający może wycofać zgłoszenie, również na etapie bezpośrednio przed kursem. Decyzje o wzięciu udziału w programie podejmujemy na bieżąco, a pierwszą listę gmin zakwalifikowanych ogłosimy w marcu 2023 r. Lista będzie systematycznie, w porozumieniu z lokalnymi partnerami, uzupełniana w kolejnych miesiącach. Na miejsca zwolnione będą mogły „wejść” kolejne gminy, zarówno te, które zgłosiły chęć uczestnictwa do 25 stycznia 2023 r. jak i te, które zgłoszą się w ramach uzupełniających rekrutacji planowanych na maj i sierpień 2023.

 

CZY MUSIMY MIEĆ ZREKRUTOWANĄ GRUPĘ NA ETAPIE ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU?

Nie, ale dobrze jest na tym etapie mieć wyobrażenie o realnym zapotrzebowaniu na kursu. By zbudować orientację w zakresie potrzeb warto skorzystać z danych OPS i odwiedzić organizacje działające na rzecz seniorów. Mile widziane jest gdy zgłaszający podmiot ma względną pewność co do uczestnictwa minimum kilku osób, które chcą wziąć udział w kursach. Nie jest to jednak warunek niezbędny.

 

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ ZBIERANE W RAMACH PROGRAMU?

Z podmiotem współorganizującym zajęcia podpiszemy list intencyjny, a w wypadku organizacji kursu umowę o współpracy. Seniorzy biorący udział w kursie zostaną poproszeni o wypełnienia formularza zgłoszenia do programu oraz uzupełnienie listy obecności na spotkaniach. Na koniec kursu seniorzy uzupełnią również test wiedzy i ankietę satysfakcji.

 

CO ZE SPRZĘTEM UŻYTKOWANYM W TRAKCIE KURSU?

Osoby biorące udział w kursie powinny posiadać swój własny smartfon. Nauka na własnym sprzęcie pozwala poznać jego wszelkie funkcjonalności i rozwiązać ewentualne problemy typowe dla różnych modeli. Kurs jest jednak otwarty również dla osób, które nie posiadają własnego smartfona, ale rozważają jego użytkowanie i zakup w przyszłości. Dla osób takich udostępnimy smartfony na czas zajęć i na czas między nimi. Szkolenie skupia się na funkcjonalnościach telefonów z Androidem, z których korzysta ponad 90% osób 60+. Nie ma jednak przeszkód w obecnościach na zajęciach osób korzystających z systemu operacyjnego właściwego dla iPhoneów.

 

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA MIEJSCA/GRUPY DO PROGRAMU PÓŹNIEJ?

Zgłoszenie w styczniu 2023 r. jest niezbędne dla oszacowania zainteresowania programem i zaplanowanie startu pierwszych kursów na wiosnę 2023 r. Na późniejszym etapie planujemy jednak rekrutacje uzupełniające, planowane na maj i sierpień. W wypadku posiadania wystarczających środków np. pochodzących z gratów publicznych, jesteśmy gotowi przeprowadzić dowolną ilość kursów tak by zrealizować możliwie wszystkie zgłoszenia.

 

CZY MOŻEMY ZREZYGNOWAĆ Z ORGANIZACJI KURSU ZE WZGLĘDU NA ZDARZENIA LOSOWE LUB WYCFOANIE SIĘ CHĘTNYCH UCZESTNIKÓW?

Tak, na każdym etapie. Bierzemy pod uwagę, iż w danej gminie mogą wystąpić rozmaite przeszkody lub nie zbierze się w toku rekrutacji wystarczająca liczba chętnych. W takim wypadku na Państwa miejsce wejdzie inna gmina. Ewentualne wycofanie się z realizacji kursu nie przynosi dla Państwa żadnych negatywnych reperkusji i nie ogranicza możliwości dalszej współpracy z nami później.

 

JAK MOGĘ ZASIĘGNĄĆ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Prosimy o maila na adres kontakt@agehub.pl lub telefon na numer 534-701-114, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00